Logo
Händer som fyller vattenglas

Vatten och avlopp till Högbo - Västanåsen - Rökebo

Sandviken Energi förbereder för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till Högbo - Västanåsen - Rökebo.

Sandvikens kommun har för avsikt att göra området Högbo - Västanåsen - Rökebo till verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det är Sandviken Energi som kommer leverera vatten och avlopp till det nya verksamhetsområdet.

Vad händer just nu?

September 2023

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har utrett om det finns ett behov för allmänt vatten och avlopp i området Högbo - Västanåsen - Rökebo. I utredningen har de kommit fram till att det finns ett behov av allmänt dricks- och spillvatten i områdena.

Nu när behovsutredningen är klar kommer vi på Sandviken Energi att påbörja en vägvalsutredning för hur området ska förses med en allmän VA-lösningen samt vilka kostnader som blir. Vägvalsutredningen ska undersöka om det ska byggas en överföringsledning till Hedåsen eller om ett nytt reningsverk ska byggas och ska preliminärt vara klar sommaren 2024. Därefter kommer VGS tillsammans med Sandviken Energi bjuda in till fysiska möten för att svara på frågor om behovsutredning samt kommande projektering. Under projekteringen av VA-teknisk lösning kommer vi på Sandviken Energi att ta kontakt med dig som fastighetsägare för att undersöka förutsättningarna för hur just din anslutning ska genomföras på bästa sätt.

När alla utredningar är klara föreslås Kommunfullmäktige att fatta beslut om verksamhetsområde. Först när beslut är fattat kan utbyggnad av allmnt VA att ske. I dagsläget är det planerat att beslut om verksamhetsområde ska fattas 2025 och utbyggnad påbörjas 2027

Maj - juni 2022


Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, Sandvikens kommun bjuder in berörda fastighetsägare i Högbo - Västanåsen - Rökebo till informationsmöten i maj/juni 2022 för att informera om planerna och Högbo-områdets behov av allmänt vatten och avlopp.

Sandviken Energi vatten finns på plats för att ge information inför behovsutredning och processen framåt.

Mer information finns på sandviken.se Länk till annan webbplats..

Om projektet

Sandvikens kommun beslutade 2019 om en Vatten- och avloppsplan. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har genomfört en behovsutredning för området Högbo-Västanåsen-Rökebo. Behovsutredningen visar vilka fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde med anledning av att det där föreligger behov av allmänt vatten och avlopp.

Behoven av allmänt vatten- och avlopp till Högbo - Västanåsen -Rökebo presenteras på sandviken.se. Länk till annan webbplats.

Vad kommer hända nu?

Inom Sandvikens kommun är det VGS som utreder och definierar behoven av allmänt och vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområde är ett politisikt beslut som sker innan utbyggnad kan genomföras. Det är sedan Sandviken Energi som bygger ut vatten och avlopp till berört område, med tillhörande kundanslutningar.

När behovsutredningen är klar kommer Sandviken Energi tillsätta en projektledare som ansvarar för projektet och håller kontakt med fastighetsägarna i området. Vår ambition är att skapa ett gott samarbete med våra kunder och se till att var och en får den bästa möjliga lösningen för sin fastighet. Att komma i kontakt med var och en är en förutsättning för att kunna ta fram den bästa möjliga lösningen

Med allmänt vatten och avlopp är man som fastighetsägare säker på att dricksvattnet är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om avloppsvattnet på ett hållbart sätt.

Planerna framåt

Informationsmöte hölls för fastighetsägarna under maj och juni 2022 på Folkets Hus i Sandviken.

Nu pågår behovsutredning hos Västra Gästriklands Samhällsbyggnad.

Övrig information och material

Den övergripande Vatten- och avloppsplanen för Sandvikens kommun ligger till grund för planerna att bygga ut allmänt vatten och avlopp inom Sandvikens kommun.


Denna sida uppdateras löpande.

Vatten och avloppsplan

VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

Ordlista VA-utbyggnad

Här finner du förklaringar på svåra eller ovanliga ord som ofta förekommer i information till kunder som ska ingå i ett nytt verksamhetsområde och få vatten och avlopp från Sandviken Energi.

Senast uppdaterat