Logo
Händer som fyller vattenglas

Vatten och avlopp till Åshuvudet

Sandviken Energi förbereder för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till Åshuvudet, Årsunda.

Sandvikens kommun har för avsikt att göra området Åshuvudet i Årsunda till verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det är Sandviken Energi som kommer leverera vatten och avlopp till det nya verksamhetsområdet.

Under 2024 beräknas arbetet vara färdigt, vilket också innebär att vi förser berörda fastigheter med allmänt vatten och avlopp.

Vad händer just nu?

November 2023

Enligt tidplanen kommer ett beslut för utbyggnad av allmänt vatten och avlopp till området att tas under Kommunfullmäktige i december.

September 2023

Sedan informationsmötet i maj har vår externa projektör, Civilscon, pratat och träffat fastighetsägare på Åshuvudet. Utifrån det har ett förslag på VA-teknisk lösning arbetats fram som har skickats ut till samtliga fastighetsägare i området.

Maj 2023

Sandviken Energi höll ett informationsmöte med fastighetsägarna på Åshuvudet. På mötet presenterades uppdraget ifrån VGS med att ta fram en VA-teknisk lösning samt en kostnadskalkyl för utbyggnaden av allmänt VA. Tidplanen för arbetet presenterades och de boende kunde inkomma med frågor gällande projekteringen.

Januari 2023

Sedan förra informationstillfäller har VGS gjort några justeringar i behovsutredningen. Justeringarna innebär att ytterligare två fastigheter, norr om det tidigare utpekade området, tillkommit. Förändringen innebär i princip att alla fastigheter norr om vattenverket kommer ingå i förslag till kommande verksamhetsområde för vatten och avlopp.

Just nu pågår upphandling för den projektering som behöver göras i området. När upphandlingen är klar kommer vår projektledare att kontakta dig för att undersöka förutsättningarna för hur just din anslutning ska kunna genomföras på bästa sätt. Projekteringen kommer att bli en del av underlaget för det kommande beslutet i kommunfullmäktige och klargöra för den tekniska lösningen samt hur kostnaderna för fastigheterna ser ut.

För information om behovsutredningen se sandviken.se/ashuvudet Länk till annan webbplats., om du har frågor om utredningen är du välkommen att kontakta VGS via Medborgarservice på telefon 026 - 24 00 00 eller per e-post medborgarservice@sandviken.se.


Februari - mars 2022

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, Sandvikens kommun bjuder in berörda fastighetsägare i Åshuvudet till informationsmöten i mars 2022 för att informera om planerna och Åshuvudets behov av allmänt vatten och avlopp.

Thomas Nyberg som är affärsområdeschef Vatten på Sandviken Energi deltar i mötet för att svara på frågor.

Om projektet

Sandvikens kommun beslutade 2019 om en Vatten- och avloppsplan. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning, VGS, har genomfört en behovsutredning för området Åshuvudet. Behovsutredningen visar vilka fastigheter som ska ingå i ett verksamhetsområde med anledning av att det där föreligger behov av allmänt vatten och avlopp.

Behoven av allmänt vatten- och avlopp till Åshuvudet presenteras på sandviken.se. Länk till annan webbplats.

Vad kommer hända nu?

Inom Sandvikens kommun är det VGS som utreder och definierar behoven av allmänt och vatten och avlopp. Beslut om verksamhetsområde är ett politisikt beslut som sker innan utbyggnad kan genomföras. Det är sedan Sandviken Energi som bygger ut vatten och avlopp till berört område, med tillhörande kundanslutningar.

Sandviken Energi kommer inom kort tillsätta en projektledare som ansvarar för projektet och håller kontakt med fastighetsägarna i området. Vår ambition är att skapa ett gott samarbete med våra kunder och se till att var och en får den bästa möjliga lösningen för sin fastighet. Att komma i kontakt med var och en är en förutsättning för att kunna ta fram den bästa möjliga lösningen

Med allmänt vatten och avlopp är man som fastighetsägare säker på att dricksvattnet är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om avloppsvattnet på ett hållbart sätt.

Tidplan

2023

Efter att VGS har gjort några justeringar i behovsutredningen har Sandviken Energi upphandlat en extern projektör, Civilscon. Civilscon kommer under våren 2023 undersöka förutsättningarna för respektive fastighets anslutning kan genomföras på bästa sätt.

Fastighetsägare har möjlighet att inkomma med input till projektledaren fram till 30 juni 2023. Efter det kommer projekteringen sammanfattas och lämnas över till VGS.

VGS planerar att hösten 2023 lägga fram behovsutredningen, projektering och kostnadskalkyl till kommunfullmäktige i Sandvikens kommun för beslut.

Om beskedet i kommunfullmäktige blir att det ska skapas ett nytt verksamhetsområde för dricks- och spillvatten kommer Sandviken Energi att påbörja utbyggnaden som preliminärt är inplanerad till 2024.

Övrig information och material

Den övergripande Vatten- och avloppsplanen för Sandvikens kommun ligger till grund för planerna att bygga ut allmänt vatten och avlopp inom Sandvikens kommun.

Frågor

Om du har frågor om projekteringen är du välkommen att kontakta projektledare Ali Zaidi, Civilscon ali.zaidi@civilscon.se eller på telefon 070 - 218 90 05.

Har du frågor om behovsutredningen eller varför just din fastighet omfattas är du välkommen att kontakta ansvarig handläggare på Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning via Medborgarservice 026 – 24 00 00 eller läsa mer på sandviken.se/ashuvudet Länk till annan webbplats.


Denna sida uppdateras löpande.

Vatten och avloppsplan

VA-planen tydliggör och samlar kommunens arbete med vattenförsörjning och avloppshantering.

Ordlista VA-utbyggnad

Här finner du förklaringar på svåra eller ovanliga ord som ofta förekommer i information till kunder som ska ingå i ett nytt verksamhetsområde och få vatten och avlopp från Sandviken Energi.

Senast uppdaterat