Logo

Källaröversvämning

Här finns en checklista för akut översvämning i din fastighet. En översvämning kan bero på många olika anledningar. Vanligast är att en fastighet översvämmas vid kraftiga regn, vattenläckor eller vid stopp i avlopp.

Om du drabbas av översvämning, följ checklistan:

 1. Bryt all elektrisk ström i de översvämningsdrabbade lokalerna. Se dock till så att eventuell dräneringspump inte stannar. Kontakta elektriker om du själv inte kan bryta strömmen på ett säkert sätt.
 2. Flytta om möjligt fuktkänsliga saker eller utsatta inventarier.
 3. Länsa källaren från inströmmande vatten om det går. Häll inte tillbaka vattnet i ditt avlopp utan häll ut vattnet utomhus.
 4. Var noga med hygienen efter kontakt med inträngande avloppsvatten.
 5. Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag.
 6. Ordna hjälp med skadereglering och uttorkning.
 7. Fotografera så snart som möjligt för att kunna visa omfattningen av översvämningen.
 8. Anmäl översvämningen till Sandviken Energis Kundservice. Du kan lämna en felanmälan via webben.

Skadeutredning

För varje inrapporterad källaröversvämning gör vi på Sandviken Energi en skadeutredning. Det gör vi dels för att ta reda på orsaken till översvämningen, dels för att klara ut om vi och fastighetsägaren har följt alla skyldigheter för att förhindra översvämning.

Om fastighetsägaren har anspråk på ekonomisk ersättning från oss hanteras det genom parternas respektive försäkringsbolag.

Orsaker till översvämning

Följande saker kan vara en möjlig orsak till källaröversvämning.

 • Häftigt regn
  Översvämning beror oftast på dämning i det allmänna avloppsnätet. Dämning inträffar vanligtvis i samband med häftiga regn eller hastig snösmältning. Risken för denna typ av översvämning är beroende av fastighetens läge och hur ledningarna i gatan är utformade. Det går inte att helt undvika tillfälliga uppdämningar, eftersom ledningsnätet inte kan dimensioneras för att klara de kraftigaste regnen.

 • Tillfälligt stopp
  Även vid torrväder kan vatten till följd av stopp, strömavbrott eller haveri i avloppspumpstation dämmas i avloppsledningen. Stopp kan också bero på att en ledning skadats eller tillförts olämpliga material eller främmande föremål. Tillfälligt stopp i en gatuledning kan medföra att flera anslutna fastigheter drabbas av källaröversvämning.

 • Stopp inom fastighet
  Vid stopp i servisledning eller avloppsledningar inom en byggnad begränsas översvämningen till den berörda fastigheten.

 • Felaktig planering
  Felaktig planering av en tomt kan göra att dagvatten, dvs regn- och smältvatten, rinner ner via källartrappa eller garagenedfart och orsakar översvämning.

 • Vårflod
  När snön smälter på våren ökar vattenmängden i såväl mark som sjöar och vattendrag - detta kallas vårflod. En stor vårflod orsakas ofta av tre faktorer: stort snölager, snabb avsmältning och regn. Även höstflod kan förekomma.


Risk för översvämning

I hus med källare, särskilt där denna har golvbrunn eller annan avloppsenhet, kan risken för översvämning inte uteslutas. Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete.

Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från oss uppväger aldrig de olägenheter och skador man drabbas av. Ofta kan dock fastighetsägaren genom olika åtgärder förhindra översvämningen eller begränsa dess omfattning och skadeverkningar.

Vi på Sandviken Energi lägger ned mycket arbete på att successivt förbättra avloppsnätet. Det går dock aldrig att helt eliminera riskerna för källaröversvämning.

Vid nybyggnad av hus med källare eller vid omdräneringar av hus tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till den allmänna dagvattenledningen. Idag krävs pumpning av dräneringsvattnet, vilket innebär att dräneringsvattnet leds via en låsbrunn. Det är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. Dräneringsvatten får heller inte anslutas till spillvattenledningen.

Person med stövlar står i högt ganska rent vatten.

Om du är osäker på hur dina stuprör är kopplade - kontakta oss så hjälper vi dig att reda ut det

Översvämning i källare

Översvämning i källare

Förebyggande åtgärder

Fastighetsägare bör i sitt eget och hyresgästernas intresse i största möjliga utsträckning försöka förebygga skador inom fastigheten till följd av uppdämning i ledningsnätet.

Förslag på förebyggande åtgärder:

 • Undvik att ha värdefulla och ömtåliga föremål i källaren. Saker som måste förvaras i källaren bör inte stå direkt på golvet, utan på pallar eller hyllor.

 • Ha ett källargolv av vattentåligt material, t ex klinkers.

 • Installera golvbrunnar med automatisk eller manuell avstängning i utrymmen där det finns risk för vatteninträngning.

 • Installera automatiskt verkande bakvattenventil.

 • De golvbrunnar i källaren som inte är avstängbara förses med tätande anordningar.

 • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.

 • Kontakta en rörinstallatör om misstanke finns att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.

 • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.

 • Valla in nedfarter till garage och andra källarutrymmen.

 • Kontrollera att intern avloppspump fungerar.

 • Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.

 • Anpassa användningen av källaren efter aktuellt översvämningsskydd.

Tänk på att även om dessa råd följs kan man inte vara fullständigt skyddad mot källaröversvämning.