Logo

Informationsmöte Barrsätra onsdag 6 december

Onsdag 6 december höll Sandviken Energi ett informationsmöte tillsammans med Västra Gästriklands samhällsbyggnadförvaltning (VGS) och Sandviken kommuns Tekniska kontor. Mötet hölls med anledning av dagvatten och översvämningar som har drabbat området.

I Sandvikens kommun pågår just nu ett övergripande arbete där bland annat VGS, Tekniska kontoret och Sandviken Energi ingår. En dagvattenplan fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2023. Nu tas riktlinjer fram utifrån dagvattenplanen. Dessa ska fungera som ett stöd i det fortsatta arbetet och generellt förtydliga ansvaret för dagvattenhantering i kommunen.

Dagvatten är en svår fråga och det är inte alltid lätt att veta vems ansvar det är.

När marker anläggs och ytor hårdgörs vid till exempel exploateringar eller byggnationer av bostäder minskar möjligheten för vattnet att sjunka undan. Därför har kommunen ett stort ansvar att ha med dagvattenperspektivet i samhällsplanering och då nya områden planläggs.

På vissa platser i områden som redan är bebyggda i Sandviken finns dagvattenledningar i marken som leder dagvatten ut till sjöar och vattendrag, ofta via diken. Det är Sandviken Energi (VA-huvudmannen) som ansvarar för många av dessa ledningar samt underhållet av dem. Det finns även vägföreningar som har egna dagvattenledningar och brunnar som de ansvarar för.

Sandviken Energis ansvar är att kunna avleda dagvatten vid normal nederbörd. Delar av ledningsnätet är dock gammalt och byggt utifrån dåtida byggnormer. Olika krav finns för områden med gles bostadsbebyggelse, tät bostadsbebyggelse och områden inom centrum- och affärsområden.

Som fastighets- eller markägare är man ansvarig för att dagvattnet rinner av sin tomt eller mark på ett sätt som skyddar den egna fastigheten och andras fastigheter.

Där diken används för att leda bort dagvatten kan det vara markägaren, vägföreningen, Sandviken Energi eller Tekniska kontoret (kommunen) som är skyldig att se till att dikena fungerar så att vattnet kan rinna av via dem.

På vissa platser där kommunen är markägare äger kommunen också pumpstationer som hjälper dagvattnet att rinna undan och ut i vattendrag. Det betyder att ansvaret för dagvattenhanteringenär delat mellan Tekniska kontoret, Sandviken Energi och övriga markägare. Då diken ofta passerar flera olika områden som tillhör olika markägare och aktörer kan ansvaret i vissa fall vara delat på flera markägare och aktörer.

Fastighetsägarens ansvar vid skyfall

Fastighetsägaren har ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten och på den egna tomten. Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen.

Fastighetsägaren har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda sin fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du även för hur dag- och dräneringsvatten hanteras på din tomt. Vilken lösning
som passar bäst för dig beror helt på vilka förhållanden som råder på just din tomt och fastighet. Därför är det viktigt att du ser över hur detta bäst görs för din fastighet. Dagvattnet ska helst omhändertas på den egna fastigheten eller kopplas till allmänna dagvattennätet om förbindelsepunkt för dagvatten finns.

Vårt ansvar vid skyfall

Sandviken Energi ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Dessa ska vara dimensionerade så att de klarar av att ta emot normala regn så kallade 10-års regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska Sandviken Energi följa. Sandviken Energi ska också se till att alla ledningar är väl underhållna.

Kommunens ansvar vid skyfall

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Men den allmänna marken där kommunen ansvarar utgör bara en knapp tredjedel av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, butiker och annat.

Mer information om dagvatten och ansvaret för hantering av dagvatten

Både 2021 och 2023 kom det under några dagar extrema nederbördsmängder över länet. Sandviken blev hårt drabbat båda gångerna och flera fastighetsägare drabbades av källaröversvämningar.

Under 2021 kom det extrema mängder nederbörd under kort tid. 2023 hade det regnat under stora delar av sommaren som gjort marken mättad när det sedan kom ett skyfall under ett par dagar i mitten på augusti blev det ett ansträngt läge i spillvattennätet.Situationerna under de två åren skiljde sig åt men följderna för oss på Sandviken Energi blev samma, vi gick in i nödläge för att hålla nere nivåerna i spillvattennätet.

Vad händer hos Sandviken Energi under dessa regnväder?

Grundproblemet vid skyfall som de 2021 och 2023 är att våra system hamnar under vatten och våra ledningar dränks i helt mättad och blöt mark vilket då leder till att vatten tränger in i ledningarna. Vid dessa skyfall så behöver vi på Sandviken Energi få ner nivåerna inne i våra pumpstationer så att så att det inte rinner tillbaka ner i spillvattennätet. Vi sätter in extra pumpar och försöker få ned nivåerna vid våra pumpstationer för att vattnet inte ska gå bakvägen in till våra kunder genom spillvattensystemet. När det här händer jobbar vi dygnet runt med att pumpa bort vattnet, det vi gör kallas för att brädda. Bräddning handlar i om att hålla nere nivåerna i spillvattensystemet. I de här fallen om att pumpa bort allt regn- och dräneringsvatten som hamnar i spillvattennätet för att rädda fastigheter.

Grundproblemet är att vattnet hamnar på fel ställe. Ett va-system som hamnar under vatten kan inte fungera som det ska. Därför behöver vi se till att vattnet inte hamnar på fel ställe. Att dimensionera upp spillledningsnätet är inte lösningen för dessa problem, samtliga aktörer behöver behöver hjälpa till och bidra med sina delar så att spillvattennätet inte hamnar under vatten.

Ledningsnätet i Sandvikens kommun är dimensionerat enligt gällande norm och branschstandard och ska klara ett 10-års regn. I praktiken innebär det att ledningsnätet ska klara av ett regn som återkommer vart tionde år. De regn som kom både 2021 och 2023 har varit mer omfattande.

Skyfallskarteringar

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan titta på hur karterade vattendrag och vad till exempel ett 100-års regn innebär i höjning för de olika vattendragen. Modellen tittar bara på vad som händer i nivåerna i de stora vattendragen. Samtidigt så regnar det länge och mycket, det här blir en utmaning eftersom vatten alltid rinner neråt.

MSB - Översvämningsportalen Länk till annan webbplats.

Försäkringsärenden

Sandviken Energi har cirka 300 skadeståndsärenden sedan regnet 2021 och 2023. Utredningarna pågår och inom de kommande veckorna kommer vi att börja lämna underlag till vårt försäkringsbolag. Därefter kommer försäkringsbolaget i sin tur att utreda varje enskilt ärende. Utfallet på varje skadeanmälan blir unikt och beror på vad som hände, hur de geografiska och anläggningstekniska förutsättningarna varit och vilken typ av data som varit tillgänglig. Sandviken Energi har arbetat med att ta fram datamodeller för hur ledningsnätet är byggt, dessa kommer vara en del av skadeutredningen.

Om vårat ledningsnät och anläggning fungerar som de ska och uppfyller de skäliga kraven på funktion kommer inte ansvaret vara Sandviken Energis. Däremot kan vi inte svara på vart ansvaret hamnar. Varje enskilt ärende är en enskild skada och utreds utifrån det.

Förklaring av hur vatten och avlopp ser ut i en fastigheten

Så här fungerar vatten och avlopp i en fastighetFörstora bilden

VA står för vatten och avlopp. Avlopp är ett samlingsbegrepp på spill- och dagvatten.

Den blåa ledningen är dricksvattnet, det vatten som du får i kranar, dusch, tvättmaskin och så vidare. Dricksvattnet kommer in i fastigheten från förbindelsepunkten via en vattenmätare.

Dagvattnet är den gröna ledningen. Dagvattnet från en fastighet kommer från stuprör, dräneringar samt ett antal brunnar. Från fastigheten går det sedan ut till vår anläggning via förbindeslepunkten. Även väghållaren som är ansvarig för vägen utanför din fastighet är en kund gällande dagvatten till oss på Sandviken Energi. Allt dagvatten från fastigheter samt vägar går vidare i separata dagvattenledningar som därefter går vidare till pumpstationer och slutligen ut till olika sjöar och vattendrag i kommunen.

Den röda ledningen är spillvattnet, den avleds via alla spillvattenledningar inne i huset - toaletter, disk-, tvätt- samt badvatten. Spillvattnet leds till avloppsledningsverket för rening.

Det finns flera orsaker till att det blir översvämningsskador.

En anledning är att det i Sandviken är naturligt höga grundvattennivåer och nära till berggrunden. När det är nära till berggrunden blir det snabbare fullt i marken.

I vissa områden inom Sandvikens kommun är det problem med så kallat ovidkommande vatten, vilket är bland annat dagvatten som felaktigt leds in i spillvattennätet. Ovidkommande vatten leder till onödig energiförbrukning vid pumpstationer och avloppsreningsverk, försämrad vattenrening och slamkvalitet.

Vid stora mängder ovidkommande vatten, till exempel vid skyfall och snösmältning, är det dessutom risk för källaröversvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten.

Ytterligare ett exempel på ovidkommande vatten är vatten som läcker in i gamla, spruckna och otäta spillvattenledningar. Sandviken Energi renoverar varje år ett stort antal äldre ledningar och som fastighetsägare är du ansvarig för att dina servisledningar inte är bristfälliga.

Sandviken Energi jobbar aktivt med dessa frågor men flera aktörer behöver hjälpa till och ta sitt ansvar för att hjälpa till så att spillvattensystemet inte ska hamna under vatten. Att dimensionera upp spillvattensystemet är inte lösningen på de här situationerna. Vårt ansvar som va-huvudman är att systemet ska klara av ett 10-års regn, vi ska uppnå skäligt krav. Vad som är ett skäligt krav kommer försäkringsbolaget utreda.

Åtgärder som vi har gjort och planerar för framåt

Tidigare gjorda åtgärder

2016:

 • I Stensätra har vi gjort ett arbete med att röksöka stuprör för att upptäcka felkopplingar. Där har fastighetsägare sen varit delaktiga och kopplat stuprören rätt.

2021-2022:

 • Identifierat kritiska diken som behöver åtgärdas i kommunen.

 • Vi har arbetat fram datamodeller för hur vårt ledningsnät ser ut och med hjälp av dem kan vi arbeta förebyggande och se vilka områden som skulle kunna drabbas hårt vid skyfall.

 • Strumpinfodring av Albertsgatan fram till Säljansvägen.

 • Vi har renoverat dagvattenmagasinet Fiskängstjärn för att bättre kunna ta emot regnvatten, så kallat dagvatten.

 • Identifierat vart vi behöver investera och prioriterat bland orterna inom kommunen. Vi ser att vi kommer behöva fokusera på Sandviken tätort där både Sätraområdet och Barrsätra ingår.

2023:

 • Diket vid Trebo (åtgärdat av markägare) - Sandviken Energi har drivit frågan med markägare där diket går och de har nu åtgärdat diket så att dagvattnet kan rinna utan hinder.

 • Vi har tillgängligjort information på vår hemsida om källaröversvämningar, dagvattenhantering och om fastighetsägarens ansvar gällande hur man kopplar dagvatten rätt samt hur man tar hand om dagvatten på egen tomt.

Preliminära åtgärder som presenterades på mötet

Mer information till er boende kommer när arbetena påverkar er.

2024

 • Vi kommer att rensa viktiga diken som ingår i den allmänna va-anläggningen.

 • Rensa trumögon på dagvattenledningar så att vattnet kan rinna obehindrat.

 • Vi planerar för att filma stamledningarna för dag- och spillvattten i Sätraområdet för att kunna säkerställa skicket på dessa.

 • I Stensätra kommer vi att starta upp ett arbete med att filma efter anslutningspunkt från det kommunala ledningsnätet för att identifiera felkopplade husdräneringar.

 • I Barrsätra planerar vi för att påbörja röksökning av stuprör för att lokalisera felkopplingar av dem.

 • I samband med våra arbeten kommer vi att informera fastighetsägare om arbetet vi genomför samt vad som eventuellt behöver åtgärdas för varje fastighet.

2025

 • I Barrsätra planerar vi för att starta upp filmning efter anslutningspunkt från det kommunala ledningsnätet för att identifiera felkopplade husdräneringar.

 • I samband med vårt arbete kommer vi att informera fastighetsägare om arbetet vi genomför samt vad som eventuellt behöver åtgärdas för varje fastighet.

 

Sandviken Energis försäkringsstöd Skeppsbron gick igenom hur försäkringsprocessen för ett ärende gällande översvämningar går till.

Ordningen vid försäkringsärenden

 • Varje fastighetsägare anmäler sin skada till sitt försäkringsbolag för (villa-)fastighetsförsäkring.
  • Därefter beslutar fastighetsägarens försäkringsbolag om ersättning för skadan.

 • Om fastighetsägaren får ersättning från försäkringsbolaget kan de i sin tur återkräva ersättningen av den de anser har orsakat skadan. Försäkringsbolaget skickar då en regress till den de anser har orsakat skadan, i det här fallet har regresser skickats till Sandviken Energi.

 • Vi på Sandviken Energi har tagit emot regresser gällande översvämningar som vi har anmält till vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar Gävleborg.

När Sandviken Energi får en regress mot sig hanteras det av vår ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring fungerar på följande sätt.

 • Vårt försäkringsbolags, Länsförsäkringar Gävleborg, åtagande är att
  • Utreder om Sandviken Energi är ansvarsskyldiga.
  • Företräder Sandviken Energi.
  • Förhandlar till Sandviken Energi.
  • Om Länsförsäkringar Gävleborg kommer fram till att Sandviken Energi är ansvariga i de enskilda ärendena så kommer vårt försäkringbolag, Länsförsäkringar Gävleborg, att betala ut ersättning.
  • Om Sandviken Energi anses ha ett juridiskt ansvar betyder det även att betala kravet de fått emot sig gällande fastighetsägarens självrisk, som denne har i sin (villa-)fastighetsförsäkring.

Sandviken Energi jobbar aktivt med dessa frågor men flera aktörer, såsom kommun, väghållare och fastighetsägare behöver hjälpa till och göra insatser på sina anläggningar för att hjälpa till så att spillvattensystemet inte ska hamna under vatten.

Säkerhetsåtgärder som fastighetsägare kan ta är:

 • Åtgärda felkopplade stuprör. Här kan du läsa mer om hur du kopplar dagvatten rätt.

 • Husdränering, hur fungerar det. Här hittar du mer information om dränering av husgrund.

 • Backventil på spillvattenledning
  • Som fastighetsägare kan du som säkerhetsåtgärd installera en backventil – det blir en del av din egen anläggning.

  • Funktionalitet - innan du installerar en backventil behöver du veta hur de fungerar samt hur din anläggning är kopplad med dag- och dräneringsvatten.

  • Konsekvenser - du behöver tänka på att när backventilen är stängd kan avloppsvattnet inte spolas ut från den egna fastigheten utan att det blir kvar i ledningen på fastigheten och därmed riskerar att ge översvämning.

  • Kontroll - backventilen kräver regelbunden tillsyn, kontroll och skötsel. Det är en del av din anläggning och du behöver regelbundet ge den tillsyn så att den har rätt funktion.

  • Om du funderar på att sätta in en backventil får du gärna kontakta oss på Sandviken Energi så kan vi hjälpa dig att komma fram till om det är en lösning som fungerar för din fastighet. Vi har också möjlighet till att dokumentera det i vårt kartsystem så att vi vet om att det sitter en backventil hos dig.

Nedan kan du ta del av frågor och svar från informationsmötet.

Försäkringar

Kommer vi någon ersättning för skadorna 2021 och 2023 från Sandviken Energi?

Utredningen är inte klar än. Om det i utredningen framkommer att Sandviken Energi är ansvariga så kommer vi att ersätta kunden.

Måste man anmäla till Sandviken Energi att man fått en källaröversvämning?

Viktigast är att du anmäler till ditt försäkringsbolag. Sen får du gärna meddela oss också så att vi kan registrera ditt ärende.

Finns det någon plan för när alla skadeståndsärenden ska vara hanterade?

Nej, det finns ingen plan för det. Utan vi börjar lämna underlag till försäkringsbolaget inom ett par veckor. Därefter börjar försäkringsbolaget att behandla ett ärende i taget. Hur lång tid det tar kan vi inte svara på eftersom det görs en utredning för varje enskild anmäld skada.

Underhållsarbete

Varför står det en spolbil varje månad i korsningen vid Parkvägen, Jägargatan och Svarvargatan?

Att spola ledningar är en del av vårt underhållsarbete. Den här ledningen spolas månadsvis eftersom det finns svackor och att det är en flack ledning. Vi underhållsspolar ledningar på flera ställen runtomkring i kommunen.

På Bergsgatan har man bytt servisledningar, varför har man inte fortsatt arbetet?

När vi byter ledningar behöver vi börja där behovet är som störst. När vi gör våra investeringar och renoveringar i ledningsnätet behöver vi prioritera utifrån vart behovet är störst. Hela va-verksamheten finansieras genom våra avgifter.

På norradelen av Parkvägen byttes alla avstängningar, varför byttes det inte på hela gatan?

När vi byter ledningar behöver vi börja där behovet är som störst. När vi gör våra investeringar och renoveringar i ledningsnätet behöver vi prioritera utifrån vart behovet är störst. Hela va-verksamheten finansieras genom våra avgifter.

Övriga frågor

Blir alla gator i Barrsätra som en å när det regnar sådär mycket?

Vid de regn som kommer nu, kan det vara så att antal brunnar och dimensioneringen inte räcker till. Det är i så fall oftast en fråga för väghållaren och inte va-huvudman.

Backventil

Fördes det en dialog med fastighetsägare om att sätta in backventiler i samband med att man bytte anslutningar på Parkvägen?

Nej, det gjordes inte. En backventil är en del av fastighetsägarens egna anläggning.

Problemet ligger ju vid avloppsledningen, varför ska fastighetsägaren bekosta en backventil själv?

Problemet är inte alltid i spillvattenledningen, därför görs en utredning i varje enskilt fall. Spillvattenledningarna är byggda utifrån branschpraxis och ska klara ett 10-års regn. En backventil är en del av fastighetsägarens egna anläggning och bekostas därmed av fastighetsägaren.

Hur länge har dräneringar och stuprör varit felkopplade?

Det kan vi tyvärr inte svara på. Fram till 70-talet fick man koppla dag- och dräneringsvatten på spillvattennätet. Därefter ändrades byggreglerna för hur man ska koppla dag- och dräneringsvatten.

Vid ett tillräckligt högt tryck så hjälper inte en backventil?

En backventil ska inte tryckas sönder av att det trycker från spillvattennätet. Däremot behöver en backventil kontrolleras med jämna mellanrum.

Är man tvingad att åtgärda felkopplingar av stuprör och husdräneringar?

Ja, när Sandviken Energi kan erbjuda en anslutningspunkt för dagvatten är fastighetäsgare skyldiga till att ansluta till den inom rimlig tid från det att anslutningspunkten har upprättats.

Frågor till kommunen

Vid frågor gällande kommunens ansvar som marakägare, väghållare samt vid exploatering samt utredning av ansvar för diken hänvisar vi dessa frågor till kommunen via Medborgarservice Länk till annan webbplats..

Kontakt

Har du frågor till Sandviken Energi är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Om du har frågor till VGS eller Tekniska kontoret är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Ordlista vatten och avlopp

Senast uppdaterat