Logo

Informationsmöte Sätraområdet tisdag 5 december

Tisdag 5 december höll Sandviken Energi ett informationsmöte tillsammans med Västra Gästriklands samhällsbyggnadförvaltning (VGS) och Sandviken kommuns Tekniska kontor. Mötet hölls med anledning av dagvatten och översvämningar som har drabbat området.

I Sandvikens kommun pågår just nu ett övergripande arbete där bland annat VGS, Tekniska kontoret och Sandviken Energi ingår. En dagvattenplan fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2023. Nu tas riktlinjer fram utifrån dagvattenplanen. Dessa ska fungera som ett stöd i det fortsatta arbetet och generellt förtydliga ansvaret för dagvattenhantering i kommunen.

Dagvatten är en svår fråga och det är inte alltid lätt att veta vems ansvar det är.

När marker anläggs och ytor hårdgörs vid till exempel exploateringar eller byggnationer av bostäder minskar möjligheten för vattnet att sjunka undan. Därför har kommunen ett stort ansvar att ha med dagvattenperspektivet i samhällsplanering och då nya områden planläggs.

På vissa platser i områden som redan är bebyggda i Sandviken finns dagvattenledningar i marken som leder dagvatten ut till sjöar och vattendrag, ofta via diken. Det är Sandviken Energi (VA-huvudmannen) som ansvarar för många av dessa ledningar samt underhållet av dem. Det finns även vägföreningar som har egna dagvattenledningar och brunnar som de ansvarar för.

Sandviken Energis ansvar är att kunna avleda dagvatten vid normal nederbörd. Delar av ledningsnätet är dock gammalt och byggt utifrån dåtida byggnormer. Olika krav finns för områden med gles bostadsbebyggelse, tät bostadsbebyggelse och områden inom centrum- och affärsområden.

Som fastighets- eller markägare är man ansvarig för att dagvattnet rinner av sin tomt eller mark på ett sätt som skyddar den egna fastigheten och andras fastigheter.

Där diken används för att leda bort dagvatten kan det vara markägaren, vägföreningen, Sandviken Energi eller Tekniska kontoret (kommunen) som är skyldig att se till att dikena fungerar så att vattnet kan rinna av via dem.

På vissa platser där kommunen är markägare äger kommunen också pumpstationer som hjälper dagvattnet att rinna undan och ut i vattendrag. Det betyder att ansvaret för dagvattenhanteringenär delat mellan Tekniska kontoret, Sandviken Energi och övriga markägare. Då diken ofta passerar flera olika områden som tillhör olika markägare och aktörer kan ansvaret i vissafall vara delat på flera markägare och aktörer.

Fastighetsägarens ansvar vid skyfall

Fastighetsägaren har ansvar över ledningar och egna vatten- och avloppsinstallationer inom fastigheten och på den egna tomten. Ansvaret gäller från förbindelsepunkten i gatan som brukar ligga ungefär en halv meter utanför tomtgränsen.

Fastighetsägaren har ansvar för att vidta förebyggande åtgärder och skydda sin fastighet. Som fastighetsägare ansvarar du även för hur dag- och dräneringsvatten hanteras på din tomt. Vilken lösning
som passar bäst för dig beror helt på vilka förhållanden som råder på just din tomt och fastighet. Därför är det viktigt att du ser över hur detta bäst görs för din fastighet. Dagvattnet ska helst omhändertas på den egna fastigheten eller kopplas till allmänna dagvattennätet om förbindelsepunkt för dagvatten finns.

Vårt ansvar vid skyfall

Sandviken Energi ansvarar för det allmänna ledningsnätet, det vill säga ledningarna utanför fastigheten. Dessa ska vara dimensionerade så att de klarar av att ta emot normala regn så kallade 10-års regn. Det finns nationella kriterier för hur ledningar och rör ska vara dimensionerade och dessa ska Sandviken Energi följa. Sandviken Energi ska också se till att alla ledningar är väl underhållna.

Kommunens ansvar vid skyfall

Kommunen har ansvar för stadsplanering och för att ta hänsyn till översvämningsrisker i den. Men den allmänna marken där kommunen ansvarar utgör bara en knapp tredjedel av stadens yta. Resten är kvartersmark, alltså mark som är bebyggd med hus, butiker och annat.

Mer information om dagvatten och ansvaret för hantering av dagvatten

Både 2021 och 2023 kom det under några dagar extrema nederbördsmängder över länet. Sandviken blev hårt drabbat båda gångerna och flera fastighetsägare drabbades av källaröversvämningar.

Under 2021 kom det extrema mängder nederbörd under kort tid. 2023 hade det regnat under stora delar av sommaren som gjort marken mättad när det sedan kom ett skyfall under ett par dagar i mitten på augusti blev det ett ansträngt läge i spillvattennätet.Situationerna under de två åren skiljde sig åt men följderna för oss på Sandviken Energi blev samma, vi gick in i nödläge för att hålla nere nivåerna i spillvattennätet.

Vad händer hos Sandviken Energi under dessa regnväder?

Grundproblemet vid skyfall som de 2021 och 2023 är att våra system hamnar under vatten och våra ledningar dränks i helt mättad och blöt mark vilket då leder till att vatten tränger in i ledningarna. Vid dessa skyfall så behöver vi på Sandviken Energi få ner nivåerna inne i våra pumpstationer så att så att det inte rinner tillbaka ner i spillvattennätet. Vi sätter in extra pumpar och försöker få ned nivåerna vid våra pumpstationer för att vattnet inte ska gå bakvägen in till våra kunder genom spillvattensystemet. När det här händer jobbar vi dygnet runt med att pumpa bort vattnet, det vi gör kallas för att brädda. Bräddning handlar i om att hålla nere nivåerna i spillvattensystemet. I de här fallen om att pumpa bort allt regn- och dräneringsvatten som hamnar i spillvattennätet för att rädda fastigheter.

Grundproblemet är att vattnet hamnar på fel ställe. Ett va-system som hamnar under vatten kan inte fungera som det ska. Därför behöver vi se till att vattnet inte hamnar på fel ställe. Att dimensionera upp spillledningsnätet är inte lösningen för dessa problem, samtliga aktörer behöver behöver hjälpa till och bidra med sina delar så att spillvattennätet inte hamnar under vatten.

Ledningsnätet i Sandvikens kommun är dimensionerat enligt gällande norm och branschstandard och ska klara ett 10-års regn. I praktiken innebär det att ledningsnätet ska klara av ett regn som återkommer vart tionde år. De regn som kom både 2021 och 2023 har varit mer omfattande.

Skyfallskarteringar

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskap kan titta på hur karterade vattendrag och vad till exempel ett 100-års regn innebär i höjning för de olika vattendragen. Modellen tittar bara på vad som händer i nivåerna i de stora vattendragen. Samtidigt så regnar det länge och mycket, det här blir en utmaning eftersom vatten alltid rinner neråt.

MSB - Översvämningsportalen Länk till annan webbplats.

Försäkringsärenden

Sandviken Energi har cirka 300 skadeståndsärenden sedan regnet 2021 och 2023. Utredningarna pågår och inom de kommande veckorna kommer vi att börja lämna underlag till vårt försäkringsbolag. Därefter kommer försäkringsbolaget i sin tur att utreda varje enskilt ärende. Utfallet på varje skadeanmälan blir unikt och beror på vad som hände, hur de geografiska och anläggningstekniska förutsättningarna varit och vilken typ av data som varit tillgänglig. Sandviken Energi har arbetat med att ta fram datamodeller för hur ledningsnätet är byggt, dessa kommer vara en del av skadeutredningen.

Om vårat ledningsnät och anläggning fungerar som de ska och uppfyller de skäliga kraven på funktion kommer inte ansvaret vara Sandviken Energis. Däremot kan vi inte svara på vart ansvaret hamnar. Varje enskilt ärende är en enskild skada och utreds utifrån det.

Förklaring av hur vatten och avlopp ser ut i en fastigheten

Så här fungerar vatten och avlopp i en fastighetFörstora bilden

VA står för vatten och avlopp. Avlopp är ett samlingsbegrepp på spill- och dagvatten.

Den blå ledningen är dricksvattnet, det vatten som du får i kranar, dusch, tvättmaskin och så vidare. Dricksvattnet kommer in från förbindelsepunkten via en vattenmätare till er fastighet.

Dagvattnet är den gröna ledningen. Dagvattnet från en fastighet kommer från stuprör, dräneringar samt ett antal brunnar. Från fastigheten går det sedan ut till vår anläggning via förbindeslepunkten. Även väghållaren som är ansvarig för vägen utanför din fastighet är en kund gällande dagvatten till oss på Sandviken Energi. Allt dagvatten från fastigheter samt vägar går vidare i separata dagvattenledningar som därefter går vidare till pumpstationer och slutligen ut till olika sjöar och vattendrag i kommunen.

Den röda ledningen är spillvattnet, den avleds via alla spillvattenledningar inne i huset - diskvatten, tvättvatten, badvatten och toaletter. Spillvattnet leds till avloppsledningsverket för rening.

Det finns flera orsaker till att det blir översvämningsskador.

En anledning är att det i Sandviken är naturligt höga grundvattennivåer och nära till berggrunden. När det är nära till berggrunden blir det snabbare fullt i marken.

I vissa områden inom Sandvikens kommun är det problem med så kallat ovidkommande vatten, vilket är bland annat dagvatten som felaktigt leds in i spillvattennätet. Ovidkommande vatten leder till onödig energiförbrukning vid pumpstationer och avloppsreningsverk, försämrad vattenrening och slamkvalitet.

Vid stora mängder ovidkommande vatten, till exempel vid skyfall och snösmältning, är det dessutom risk för källaröversvämningar och bräddning av orenat avloppsvatten.

Ytterligare ett exempel på ovidkommande vatten är vatten som läcker in i gamla, spruckna och otäta spillvattenledningar. Sandviken Energi renoverar varje år ett stort antal äldre ledningar och som fastighetsägare är du ansvarig för att dina servisledningar inte är bristfälliga.

Sandviken Energi jobbar aktivt med dessa frågor men flera aktörer behöver hjälpa till och göra sina delar för att hjälpa till så att spillvattensystemet inte ska hamna under vatten. Att dimensionera upp spillvattensystemet är inte lösningen på de här situationerna. Vårt ansvar som va-huvudman är att systemet ska klara av ett 10-års regn, vi ska uppnå skäliga krav. Vad som är ett skäligt krav kommer försäkringsbolaget utreda.

Åtgärder som vi har gjort och planerar för framåt

Tidigare åtgärder

2016:

 • I Stensätra har vi gjort ett arbete med att röksöka stuprör för att upptäcka felkopplingar. Där har fastighetsägare sen varit delaktiga och kopplat stuprören rätt.


2021-2022:

 • Identifierat kritiska diken som behöver åtgärdas i kommunen.

 • Vi har arbetat fram datamodeller för hur vårt ledningsnät ser ut och med hjälp av dem kan vi arbeta förebyggande och se vilka områden som skulle kunna drabbas hårt vid skyfall.

 • Strumpinfodring av Albertsgatan fram till Säljansvägen.

 • Identifierat vart vi behöver investera och prioriterat bland orterna inom kommunen. Vi ser att vi kommer behöva fokusera på Sandviken tätort där både Sätraområdet och Barrsätra ingår.


2023:

 • Diket vid Trebo (åtgärdat av markägare) - Sandviken Energi har drivit frågan med markägare där diket går och de har nu åtgärdat diket så att dagvattnet kan rinna utan hinder.

 • Vi har tillgängligjort information på vår hemsida om källaröversvämningar, dagvattenhantering och om fastighetsägarens ansvar gällande hur man kopplar dagvatten rätt samt hur man tar hand om dagvatten på egen tomt.

Preliminära åtgärder som presenterades på mötet

Mer information till er boende kommer när arbetena påverkar er.

2024

 • Vi kommer att rensa viktiga diken som ingår i den allmänna va-anläggningen.

 • Rensa trumögon på dagvattenledningar så att vattnet kan rinna obehindrat.

 • Vi planerar för att filma stamledningarna för dag- och spillvattten i Sätraområdet för att kunna säkerställa skicket på dessa.

 • I Stensätra kommer vi att starta upp ett arbete med att filma efter anslutningspunkt från det kommunala ledningsnätet för att identifiera felkopplade husdräneringar.

 • I Barrsätra planerar vi för att påbörja röksökning av stuprör för att lokalisera felkopplingar av dem.

 • I samband med våra arbeten kommer vi att informera fastighetsägare om arbetet vi genomför samt vad som eventuellt behöver åtgärdas för varje fastighet.

2025

 • I Barrsätra planerar vi för att starta upp filmning efter anslutningspunkt från det kommunala ledningsnätet för att identifiera felkopplade husdräneringar.

 • I samband med vårt arbete kommer vi att informera fastighetsägare om arbetet vi genomför samt vad som eventuellt behöver åtgärdas för varje fastighet.

 

Sandviken Energis försäkringsstöd Skeppsbron gick igenom hur försäkringsprocessen för ett ärende gällande översvämningar går till.

Ordningen vid försäkringsärenden

 • Varje fastighetsägare anmäler sin skada till sitt försäkringsbolag för (villa-)fastighetsförsäkring.
  • Därefter beslutar fastighetsägarens försäkringsbolag om ersättning för skadan.

 • Om fastighetsägaren får ersättning från försäkringsbolaget kan de i sin tur återkräva ersättningen av den de anser har orsakat skadan. Försäkringsbolaget skickar då en regress till den de anser har orsakat skadan, i det här fallet har regresser skickats till Sandviken Energi.

 • Vi på Sandviken Energi har tagit emot regresser gällande översvämningar som vi har anmält till vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar Gävleborg.

När Sandviken Energi får en regress mot sig hanteras det av vår ansvarsförsäkring. En ansvarsförsäkring fungerar på följande sätt.

 • Vårt försäkringsbolags, Länsförsäkringar Gävleborg, åtagande är att
  • Utreder om Sandviken Energi är ansvarsskyldiga.
  • Företräder Sandviken Energi.
  • Förhandlar till Sandviken Energi.
  • Om Länsförsäkringar Gävleborg kommer fram till att Sandviken Energi är ansvariga i de enskilda ärendena så kommer vårt försäkringbolag, Länsförsäkringar Gävleborg, att betala ut ersättning.
  • Om Sandviken Energi anses ha ett juridiskt ansvar betyder det även att betala kravet de fått emot sig gällande fastighetsägarens självrisk, som denne har i sin (villa-)fastighetsförsäkring.

Nedan kan du ta del av frågor och svar från informationsmötet.

Försäkring

Vem gör bedömningen av skadan?

Sandviken Energi gör inte bedömningen utan vi lämnar endast underlag till vårt försäkringsbolag. Därefter görs en bedömning av varje enskilt fall av försäkringsbolaget om Sandviken Energi är ansvariga för skadan.

Hur ligger det till med de skadeståndsärenden från 2021?

Vi kommer inom ett par veckor lämna underlag till vårt försäkringsbolag Länsförsäkringar Gävleborg så att de kan utreda ansvaret.

De modeller som ni tar fram, vem är dessa för? Kommer mitt försäkringsbolag kunna använda de mot mig och hävda att jag har felkopplat på min fastighet?

De datamodeller som vi har tagit fram är till för att kunna arbeta förebyggande och se vilka områden som skulle kunna drabbat hårt vid skyfall. Modellerna kommer bara användas i samband med att en skadeståndsanspråk mot Sandviken Energi inkommer.

Hur länge tror du att försäkringsbolagen är villig att försäkra fastigheter i området som haft översvämning flera gånger?

Den frågan kan vi inte svara på. Det behöver du kontakta ditt försäkringsbolag om.

Något måste vara fel när flera inom samma område blir drabbade av översvämning?

Ja, något är då fel och genom det underlag som vi lämnar till försäkringsbolaget kommer de att utreda varje enskilt ärende.

Dag- och dräneringsvatten

Varför har man godkänt att dräneringsvattnet är kopplat på det här sättet?

Fram till 70-talet var det tillåtet att bygga på det sättet. Idag får man inte koppla dräneringsvattnet ledas spillvattennätet.

Kan Sandviken Energi kräva att fastighetsägare ska åtgärda en felkopplad dränering om det var ok att bygga på det sättet när fastigheten byggdes?

Ja, när Sandviken Energi kan erbjuda en anslutningspunkt för dagvatten är fastighetäsgare skyldiga till att ansluta till den inom rimlig tid från det att anslutningspunkten har upprättats.

Kommer det här inte hända om felkopplingar av stuprör och dräneringar åtgärdas?

Det finns alltid en risk att vattnet går åt fel håll i spillvattensystemet om mängden inträngande vatten är tillräckligt stor. Felkopplade stuprör och dräneringar är bara en del av det ovidkommande vattnet som eventuellt kan komma in i vårt ledningsnät. För att skapa bäst förutsättning för att minimera risken behöver åtgärder vidtas där det är möjligt, oavsett vem som äger lösningen på problemet.

Om det inte finns något dagvattensystem, hur blir det då? Vi har ett servitut på att ha dräneringsvattnet kopplat mot spillvattennätet.

När det finns tillgång till dagvattenledning eller möjligt med en LOD-anläggning är det inte längre tillåtet att ha dräneringen kopplad till spillvattensystemet. LOD står för lokalt omhändertaget dagvatten. Läs mer i vår ABVA Pdf, 718.7 kB..

Underhållsarbete

Varför står varje vecka en spolbil i korsningen vid Stjärngatan-Sköldgatan?

Vi underhållsspolar för att underhålla ledningarna genom att spola ledningarna. Den här ledningen spolas varje vecka eftersom det finns svackor och det är en flack ledning. Vi underhållsspolar ledningar på flera ställen runtomkring i kommunen.

Hur mycket vatten läcker in i Sandviken Energis ledningar genom skarvar? Hur ser planen ut för att åtgärda det?

Exakt hur mycket vatten som tränger in i ledningsnätet är svårt att svara på samt vartifrån det ovidkommande vattnet kommer ifrån. Det finns idag god kunskap om underhållsskulden samt vilka prioriterade områden och ledningar som ska åtgärdas. Syftet är att investera rätt, där nerlagd tid ger störst avkastning av investerade pengar som säkerställer ledningsnätets kondition och levnadslängd över tid. Vi har under flera år arbetat långsiktigt med våra investeringar för att stärka vårt vatten- och avloppssystem i de delar av kommunen där det behövs allra mest.

Backventil

Vem bekostar backventil?

Det är fastighetsägaren som bekostar en backventil då det är en del av den egna anläggningen.

Om man installerar en backventil och avloppet blir oanvändbart ett par dagar får man någon subventionering för det?

Nej, det får man inte.

Övriga frågor

Kan man ha olika platser för anslutningspunkter?

Ja, man kan ha olika platser för sin anslutningspunkt. Oftast ligger den cirka en halvmeter utanför din fastighetsgräns.

Har man byggt på för mycket nya fastigheter på systemet för att det ska ta emot allt i spillvattennätet?

Nej, ledningsnätet i Sandviken är dimensionerat enligt gällande norm och branschstandard.

Frågor till kommunen

Vid frågor gällande kommunens ansvar som markägare, väghållare samt vid exploatering samt utredning av ansvar för dikenhänvisar vi dessa frågor till kommunen via Medborgarservice Länk till annan webbplats..

Kontakt

Har du frågor till Sandviken Energi är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Om du har frågor till VGS eller Tekniska kontoret är du välkommen att kontakta Medborgarservice. Länk till annan webbplats.

Relaterad information

Ordlista vatten och avlopp

Senast uppdaterat