Logo

Ditt vatten

Vi levererar ditt dricksvatten som är vårt viktigaste livsmedel. Ditt vatten kommer direkt från naturen och är närproducerat. Det bästa du kan dricka när du är törstig är vårt värdefulla vatten.

Med dagvatten menas det vatten som kommer från stuprännor, dränering samt avrinning från hårdgjorda ytor (vägar, torg, uppfarter mm). Vi har idag 14,3 meter som leder dagvatten, 33,4 mil vattenledningar och 7,1 mil serviser (för vatten, spill- och dagvatten).

En person håller i ett vattenglas.

Underhåll

När dricksvattnet lämnar vattenreningsverken pumpas det ut på ledningsnätet och distribueras vidare till konsumenterna. Ledningsnätets skick har stor betydelse för hur kvaliteten är på vattnet när det når konsumenterna.

Gamla ledningar har ofta beläggningar som ibland rycks loss och följer med vattnet. Konsumenterna - alltså vi - använder vattnet i vår vardag till dryck, matlagning, tvätt mm. Varje vuxen svensk förbrukar i genomsnitt ca 180 liter vatten per dygn.

Vi har ett löpande underhåll av vattenledningarna. De spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Varje år rengörs nära en fjärdedel av ledningsnätet, vilket innebär att just din ledning spolas ren minst var femte år.

Fiskängsstjärnen

Ungefär 75 % av Sandvikens tätorts dagvatten leds idag till Kanalen. Detta vatten innehåller en del föroreningar i form av metaller samt en del närsalter. För att få ner föroreningshalterna i dagvattnet har vi anlagt en våtmarksanläggning belägen vid Fiskängstjärnen, strax norr om Sandviken, som färdigställdes 2003. Anläggningen gör att vattnet från kanalen får längre uppehållstid vilket ger en sedimentation av material och tungmetaller samt en reduktion av kväve. 

Vid våtmarksanläggningen går Hälsans Stig förbi och det har byggts rastplatser och fågeltorn i området. På detta sätt höjs även områdets attraktions- och naturvårdsvärden samtidigt som du får en rening av dagvattnet.

Varje månad tas det prover på inkommande och utgående vatten till våtmarken för att kontrollera funktionen. Våtmarken fungerar bäst på metaller med en reduktion på upp till ca 80 procent gällande bly, koppar och zink.

Vattenkvalitet

Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav.

Totalt tas cirka 450 prover på dricksvattnet för att kontrollera kvaliteten samt förebygga eventuella problem. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk.

I dricksvattenkungörelse finns angivet hur ofta vi skall ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.

Vattenprov

När man analyser ett vattenprov ger man ett av tre omdömen;

  • Tjänligt, som betyder att vattnet är godkänt som livsmedel
  • Tjänligt med anmärkning, som är en varningssignal och en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden
  • Otjänligt, som betyder att vattnet är olämpligt att dricka

Vattenkvalitet - ort för ort

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

Hårdhet tyska grader

°dH


6,4

2,9

2,1

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

0,012

0,0042

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,01

0,077

0,088

Kalcium, Ca

mg/l

100

32

17

13

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,064

0,022

0,043

Magnesium, Mg

mg/l

30

8,3

1,9

1,4

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,010

0,004

0,0087

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,8

8,0

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

17

30

26

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,74

<0,20

<0,20

Färg

mg/l Pt

30

<5

<7,0

<6,2

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,19

<0,3

0,25

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

Hårdhet tyska grader

°dH


3,0

3,2

2,8

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,001

<0,001

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,035

0,025

<0,0067

Kalcium, Ca

mg/l

100

15

16

14

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

0,025

0,0008

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,0

4,1

3,7

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,001

0,005

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,1

8,1

Klorid, Cl

mg/l

100

13

12,5

13

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,36

0,35

0,37

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<7,1

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,25

0,4

<2,1

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

Hårdhet tyska grader

°dH


3,0

3,4

2,8

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,018

0,0066

0,0066

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,021

0,096

0,15

Kalcium, Ca

mg/l

100

17

19

16

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,020

0,0054

0,010

Magnesium, Mg

mg/l

30

2,6

3,4

2,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,001

0,017

0,00053

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

8,0

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

21

21

19

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,2

<0,2

<0,2

Färg

mg/l Pt

30

<5

<7,6

<5,5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,13

<0,2

<0,6

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

Hårdhet tyska grader

°dH


3,0

3,3

3,5

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,03

<0,019

0,017

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,04

<0,2

0,029

Kalcium, Ca

mg/l

100

16,5

18,5

18,5

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,020

0,006

0,007

Magnesium, Mg

mg/l

30

2,9

2,8

3,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,03

0,028

0,030

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

8,1

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

21

22

22,5

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,3

<0,2

<0,3

Färg

mg/l Pt

30

<6,5

<5,1

6,0

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

4

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,22

<0,14

<0,6

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

Hårdhet tyska grader

°dH


4,0

3,6

3,9

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,011

0,008

<0,013

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,025

0,02

0,015

Kalcium, Ca

mg/l

100

21

20

21

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,06

0,041

0,021

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,8

3,6

4,4

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

0,0016

0,0019

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,1

8,08

Klorid, Cl

mg/l

100

17

19

20

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,31

0,47

0,19

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

2

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,17

<0,14

<0,12

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

Hårdhet tyska grader

°dH


5,0

5,5

4,7

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

0,001

<0,001

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,02

0,010

0,015

Kalcium, Ca

mg/l

100

29

32

27

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

0,004

0,017

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,0

4,7

4,0

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

0,0005

0,0009

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

8,1

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

11

12

12

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,29

0,29

0,3

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,2

<0,13

<0,13

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

Hårdhet tyska grader

°dH


-

3,25

4,0

Aluminium, Al

mg/l

0,1

-

0,0099

0,0052

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,02

0,02

0,004

Kalcium, Ca

mg/l

100

-

18

21

Koppar, Cu

mg/l

0.2

-

0,26

0,26

Magnesium, Mg

mg/l

30

-

3,2

4,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

0,0016

0,006

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,95

7,8

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

-

18

21

Fluorid, F

mg/l

1.5

-

0,34

0,37

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5,2

<5,0

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

1

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,19

<0,2

<0,11

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2017

2018

2019

Hårdhet tyska grader

°dH


2,8

3,1

2,9

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,001

0,0012

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,05

<0,006

<0,0075

Kalcium, Ca

mg/l

100

15

16

15

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

0,0008

0,0007

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,4

3,6

3,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

0,0007

0,007

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

7,9

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

12

12

11

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,26

0,26

0,27

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5<

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

1

2

2

E coli 44°C

/100ml

<1

0

1

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,3

<0,13

<0,13