Logo

Samråd gällande tillståndsansökan för Järbo vattentäkt

Sandviken Energi planerar att söka tillstånd för grundvattenuttag vid befintlig vattentäkt i Järbo. Samrådet pågick under perioden 16 oktober - 10 november 2023. Inkomna synpunkter kommer beaktas vid utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av kommande ansökan.

Enligt miljöbalken ska den som avser att bedriva tillståndspliktig verksamhet samråda med bland annat särskilt berörda parter, tillsynsmyndighet och andra myndigheter innan en ansökan om tillstånd skickas in till mark- och miljödomstolen.

Syftet med samrådet är att särskilt berörda och allmänheten ska ges tillfälle att få information, ställa frågor och lämna synpunkter på den planerade verksamheten. Lämnade synpunkter kommer att beaktas vid utformningen av miljökonsekvensbeskrivningen som är en del av ansökan.

 

Bilväg med en grön dikeskant

Vad innebär ansökan?

Vattentäkten i Järbo har nyttjats för uttag av vatten till allmänn VA-försörjning sedan mitten på 1900-talet. Framledes planerar Sandviken Energi för att även koppla på turistorten Kungsberget till vattentäkten. Verksamheten som är tillståndspliktig enligt 11:e kapitlet i miljöbalken saknar idag tillstånd. Den här tillståndsansökan är ett led i att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen genom att legalisera ett, sedan länge till största delen, befintligt uttag.

Vattentäkten i Järbo består av två grundvattenbrunnar inom fastigheten Kådfallet 1:42. Båda brunnarna är installerade i en isälvslagring som löper genom hela samhället. Vattentäkten förser idag samhället Järbo med dricksvatten, men upptagningsområdet för vattentäkten kommer att utökas för att också omfatta turistorten Kungsberget.

Sandviken Energi planerar nu för att söka tillstånd som omfattar lagligförklaring av de två befintliga grundvattenbrunnarna, ett grundvattenuttag på 274 500 m3/år med ett maximalt månadsuttag på 28 400 m3 samt möjligheten att anlägga två ersättningsbrunnar inom samma fastighet och inom 10 meter från befintliga grundvattenbrunnar, i de fall då de befintliga behöver tas ut bruk.

Här hittar du hela samrådsunderlaget för tillståndsansökan Järbo vattentäkt Pdf, 2.4 MB.

Lämna synpunkter

Önskar du lämna synpunkter skickas dessa företrädesvis via e-post till info@sandvikenenergi.se. Du kan också skicka dina synpunkter per post till:

Sandviken Energi Vatten AB
Box 91
811 21 Sandviken

Ange "Samråd tillståndsansökan för Järbo vattentäkt" i ämnesraden eller på kuvertet. Ange namn och fastighetsbeteckning eller adress på fastighet inom aktuellt område, så att sakägare kan fastställas. Du är välkommen att lämna in dina synpunkter mellan 16 oktober - 10 november 2023.

Karta över samrådskrets

Sakägarkrets i samråd Järbo vattentäkt

Mörkblå markering visar sakägarkrets för samrådet gällande tillståndsansökan för Järbo vattentäkt

Frågor

Om du har frågor om samrådet och den planerade ansökan kan du kontakta Magnus Flodman, utredningsingenjör, genom att kontakta vår Kundservice.

Senast uppdaterat